V-Ray Next cho thấy scene nhanh hơn, chuẩn và sạch hình hơn khi render. Tổng quan tăng 25% tốc độ, và có thể tăng lên tới gấp 7x lần tốc độ thường nếu dùng chức năng Adaptive Dome Light

Các chức năng được giới thiệu trong video:

  • Kiến trúc render nhanh hơn với GPU
  • Hỗ trợ lighting ratio với pass Light metric qua bản đồ nhiệt
  • Hỗ trợ qui trình làm việc với file ALEMBIC có lớp
  • Tính năng cạnh tranh thị trường render online mới của Chaosgroup – Cloud Render
  • NVIDIA AI DENOISER
  • Được tuyên bố nhanh hơn thông thường gấp 7x lần nếu dùng Adaptive Dome Light (ON)
  • Có hỗ trợ tự động cân bằng trắng, tự động cân bằng sáng 
  • Look dev tóc tai thời gian thực luôn với Hair Shader 
  • V-ray plugin material & shader hỗ trợ như Metalness là chức năng có của Substance Painter
  • Với lớp element mới Denoise cùng nhóm Light Metric

Link download: phiên bản V-ray Next cho 3Ds max 2018

https://drive.google.com/file/d/14lilHtMHEFcMGF0deXJtd48OamzbPP87/view?usp=sharing

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.