| LỊCH KHAI GIẢNG

         Các khóa học sắp khai giảng

 

 

 

 

 

 

 

| LỊCH KHAI GIẢNG

     Các khóa học sắp khai giảng

PHÁC THẢO THIẾT KẾ

 

Thời gian: Tối thứ 4 – khóa online

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời gian: Sáng CN – khóa offline

Khung giờ: 8.30am – 11.30am

Thời lượng: 10 buổi

Học phí khóa offline: 8.000.000

Học phí khóa online: 5.000.000

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

3D CƠ BẢN – K57

 

Ngày khai giảng: 03-10-2023

Thời gian: Tối thứ 3 – 5

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 10 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

CHAOS VANTAGE

 

Ngày khai giảng: 8-10-2023

Thời gian: Sáng CN

Khung giờ: 9.30am – 12am

Thời lượng: 10 buổi

Hình thức học: online

Học phí: 3.500.000

Học phí: 2.500.000 đăng ký trước 25/9

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K56

 

Ngày khai giảng: 16-09-2023

Thời gian: Tối thứ  4 – 7

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí khóa offline: 3.000.000

Học phí khóa online: 2.500.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

TRANG TRÍ NỘI THẤT 

 

Ngày khai giảng: 03-10-2023

Thời gian: Sáng thứ 3 – 7

Khung giờ: 9am – 11.30am

Thời lượng: 5 tháng

Học phí: 10.000.000

Ưu đãi còn: 9.000.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

CẤU TẠO KỸ THUẬT VÀ VẬT LIỆU NỘI THẤT

Ngày khai giảng: 18-09-2023

Thời gian: Tối thứ 2 – 6

Khung giờ: 6.30pm – 9pm

Thời lượng: 10 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000   

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

PHOTOSHOP – ONLINE

 

Ngày khai giảng: 03-10-2023

Thời gian: Sáng thứ 3 – 7

Khung giờ: 9am – 11.30am

Thời lượng: 10 buổi

Hình thức học: online

Học phí: 2.200.000        

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K07

 

Ngày khai giảng: 28-10-2023

Thời gian: Tối thứ 4 – 7

Khung giờ: 9am – 11.30am

Thời lượng: 10 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000   

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ