3DS MAX CĂN BẢN K32 – offline

01-03-2021

T2 – T4 – T6

8:00 – 10:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.300.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K30 – offline

01-03-2021

T2 – T4 – T6

13:00 – 15:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.300.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K31 – offline

01-03-2021

T2 – T4 – T6

10:00 – 12:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.300.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K20 – offline

FULL

T7 – CN

13:00 – 15:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.300.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K21 – offline

FULL

T2 – T4 – T6

19:00 – 21:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.300.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

3DS MAX CĂN BẢN K27 – offline

18-12-2020

T2 – T4 – T6

19:00 – 21:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.300.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K30 – offline

06-03-2021

T7 – CN

13:00 – 16:30

Thời lượng: 8 buổi

Học phí: 3.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K28 – offline

02-03-2021

T3 – T5 – T7

10:00 – 12:00

Thời lượng: 16 buổi

Học phí: 3.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K29 – offline

02-03-2021

T3 – T5 – T7

13:00 – 15:00

Thời lượng: 16 buổi

Học phí: 3.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY K27 – offline

02-03-2021

T3 – T5 – T7

19:00 – 21:00

Thời lượng: 16 buổi

Học phí: 3.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT 3M

01-03-2021

T2 – T4 – T6

19:00 – 21:00

Thời lượng: 40 buổi

Học phí: 7.500.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT 6M

01-03-2021

T2 – T4 – T6

19:00 – 21:00

Thời lượng: 72 buổi

Học phí: 14.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY CẤP TỐC K06 – offline

04-03-2021

Khung giờ học linh động.

Thời lượng: 16 buổi. 

Học phí: 5.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

V-RAY CẤP TỐC K06 – online

04-03-2021

Khung giờ học linh động.

Thời lượng: 16 buổi.

Học phí: 5.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K02- offline

01-04-2021

 T3 – T5 -T7

17:00 – 21:00

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.000.000

XEM THÊM ĐĂNG KÝ